Vad innebär mikrobiell påväxt?

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då felaktigt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och liknande. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått problem med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det direkt eftersom det endast kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Ifall man är oviss över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det ultimata sättet att behandla mögel är att helt enkelt avlägsna och byta ut det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det angeläget att åtgärda de problem som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering om det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Även dränering är bra att se över ifall man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan även hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en god ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste.

En torr och ren omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.